Bookmark and Share

ZÁPIS - ustavující schůze spolku

Vydáno dne 08. 04. 2015 (2182 x přečteno)

Zde naleznete zápis z ustavující schůze spolku Šumavská hasičská liga z.s.


Zápis z ustavující schůze spolku Šumavská hasičská liga 

 

Dne 22.02. 2015 proběhla ustavující schůze spolku Šumavská hasičská liga (dále jen „spolek“). Ustavující schůze byla svolána dne 12. 2. 2015 svolavatelem, Zdeňkem Pomahačem a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

 

Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:

 

Sepsání listiny přítomných

 

  1. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
  2. Schválení stanov
  3. Volba orgánů spolku
  4. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku

 

Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 2)

Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatel navrhl pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Zdeňka Pomahače.

 

Ad 3)

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro bylo 5 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 4)

Předsedou spolku a statutárním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen

Zdeněk Pomahač. Pro bylo 5 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.

 

Ad 5)

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze pověřen Zdeněk Pomahač.

 

.

 

V Doubravici dne 22. 2. 2015