Bookmark and Share

Pravidla Šumavské hasičské ligy 2016

Vydáno dne 07. 12. 2015 (2276 x přečteno)

Celá pravidla Šumavské hasičské ligy pro rok 2016 naleznete v tomto článku, změny v pravidlech jsou vyznačeny červeně.


Pravidla naleznete zde

Vydáno dne 25.10.2015

Pravidla Šumavské hasičské ligy pro rok 2016. Schváleno radou Šumavské hasičské ligy dne 18.10.2016

Obsah

Pravidla ŠHL:

 1. Organizace Šumavské hasičské ligy v PÚ
 2. Účast
 3. Rozsah soutěže
 4. Termíny a začátky soutěží
 5. Organizace soutěže
 6. Způsob provedení požárního útoku
 7. Technické podmínky
 8. Měření času
 9. Startování
 10. Hodnocení jednotlivých soutěží
 11. Celkové vyhodnocení Šumavské hasičské Ligy v PÚ
 12. Práva a povinnosti Rady Šumavské hasičské Ligy
 13. Podmínky pro pořadatele soutěže
 14. Pojištění soutěže

Změny vyznačeny červeně

1.      Organizace Šumavské hasičské ligy v PÚ

• Rada Šumavské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži, rozhoduje o organizaci ŠHL, určuje její pravidla a vymezuje povinnosti pořadatele soutěží.

Pořadatelem soutěže je organizace (SDH) které rada ŠHL přidělí pořadatelství soutěže

Soutěžící v ŠHL musí mít v den soutěže dovršen 15-tý rok věku.

• Soutěž ŠHL nesmí být spojována s jinou ligou — toto pravidlo se ruší

2.      Účast

• Soutěže se mohou zúčastnit všechna družstva SDH a HZS ČR, hasičské vz. jednoty, podnikové a jiné z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži, ženy a děti. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

• Soutěží se v kategoriích Ženy, Muži a Děti.

3.      Rozsah soutěže

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují do konce přijímání přihlášek pořadatelem.

 • Stanoveným začátkem soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže v určeném čase.
 • Nástupu se účastní minimálně tři členové družstva nejlépe v jednotné ústroji.        V

odůvodněných případech mohou přítomní členové Rady ŠHL udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny.

 • Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit max. 200,-Kč za jedno soutěžní družstvo.
 • Čas začátku soutěže určuje pořadatel soutěže v pozvánce a zajistí jeho dodržení.
 • V případě prezentace na později začínající kategorii, musí být prezentace provedena min. 30minut před začátkem dané kategorie. Nástup se v tomto případě neprovádí.

  4.      Termíny a začátky soutěží

• Termíny soutěží schvaluje rada ŠHL na základě dohody pořadatelů.

 • Určení pořadí na startu: Družstva si mohou rezervovat startovní pořadí v diskuzi na webových stránkách ŠHL (www.firesport.eu). Rezervace začíná dva týdny před soutěží, vždy v neděli ve 20:00 hodin a končí v den soutěže v 0:00 hodin. Pořadatelé jsou povinni těmto rezervacím co nejvíce vyhovět a po uzavření rezervace mohou provést dodatečně tři úpravy. Ve chvíli nástupu bude startovní pořadí definitivně uzavřeno a případné změny řeší rada ŠHL.
 • Startovní pořadí na poslední soutěži bude dle aktuálního pořadí ligy sestupně (muži 15 až 1 místo, ženy 5 až 1 místo, pak ostatní).
 • Nejpozději v den začátku rezervací startovního pořadí musí být zveřejněna pozvánka na soutěž (zajistí pořadatel).
 • Závěrečné vyhodnocení ročníku ŠHL proběhne v termínu poslední soutěže.


  5.      Organizace soutěže

• Soutěž začíná nástupem soutěžních družstev v předem stanoveném čase.

Zahajovacího nástupu se musí zúčastnit minimálně tři členové družstva v jednotném ústroji (dres, tričko, bunda apod.)

První soutěžní útok startuje do 10-ti minut po konci nástupu družstev.

 • Uspořádání a organizaci jednotlivých kategorií rozhoduje pořadatel.
 • Přestávka mezi j ednotlivými kategoriemi je doporučena na max.15 minut.
  • Po ukončení soutěžních pokusů doporučuje rada ŠHL uspořádat finále kat. muži o jehož pořádání a pravidlech (např. počet „B hadic“) rozhoduje pořadatel.
  • Družstvo může na soutěži startovat pouze jednou.
  • Pořadatel může vyhodnotit více výkonnostních kategorií (např. podle šířky hadic).
   • Bodové hodnocení do ŠHL se určí dle celkového času, bez ohledu na výkonnostní kategorie.

• Nejpozději do 20-ti minut po ukončení posledního soutěžního pokusu, nebo do 10-ti minut po ukončení finále následuje vyhodnocení soutěže.

 • Protest soutěžních družstev přijímá hlavní rozhodčí do 20-ti minut od ukončení pokusu od vedoucího družstva po zaplacení kauce 500 kč.
 • O uznání protestu rozhodují přítomní členové rady ŠHL. Výjimkou je zjevná porucha časomíry nebo startovacího zařízení.
 • Při uznání protestu se kauce vrací, v opačném případě kauce propadá ŠHL a bude použita pro potřeby vyhlášení dětské ŠHL.
 • Soutěžní družstvo může dobrovolně použít při útoku přetlakový ventil schváleného typu.
 •  V tomto případě družstvo musí také zajistit odvod odpadní vody mimo závodní dráhu.
 • Přetlakový ventil ani přepadovou hadici nezajišťuje pořadatel ani rada ŠHL.
 • Skupinovou fotku týmu je možno provádět pouze na přípravné základně.


  6.      Způsob provedení požárního útoku
 • Dle platných pravidel ŠHL a pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SHČMS (příloha č.1), nasklopné terče.
 • Stroj může být před pokusem nastartován.
 • Přetlakový ventil nemusí být použit.
 • Savice nemusejí být sešroubovány.

Kategorie ženy soutěží se dvěma hadicemi B

7.      Technické podmínky

7.1     Stroj

 • Požární stříkačka schváleného typu (a z něho upravená) s funkčními klouby a klapkou.
 • Nesmí být opatřena držáky hadic a savic.
 • Povolují se zábrany proti sesunutí savice ze stříkačky maximální výšky 10mm.
 • Výfuk může být čtyřsvodový.
 • Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě určeném výrobcem.
 • Je povolen karburator „Weber“.
  • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem.
  • Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.

7.2      Sání

 • Koš velikost ok v sítu koše může být max. 10x10 mm (s tolerancí ± 1mm).
 • Délka savic 2,5m ± 5cm
  • Délka náběhu savicového šroubení max. 3,5 cm (měřeno od bližší hrany drážky pro gumové těsnění)
  • Káď - výška 0,8 m (+ - 2 cm), šířka 1 m ( + - 5 cm), délka 1,3 m (+ - 5 cm). Objem kádě minimálně 1000 l, nekulatý tvar.

7.3      Útočné vedení

 • Plošné měření se provede dle dodaného jednotného měřidla.
 • Hadice "C42" plošná šíře min. 64mm
 • Hadice "B65" plošná šíře min. 100mm.
 • Tolerance při měření šířky hadic jsou 2mm.
 • Délka hadic min. 19 m.
 • Délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů).
 • Měření délky hadic se provádí každému týmu na jedné vybrané hadici.
  • Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím.
  • Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření vyzvaní soutěžící.
  • Mezi ozuby připravených půlspojek musí projít „papír“ (tloušťky max. 1 mm).
  • Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.
  • Na soutěžích ŠHL jsou povoleny hadice B65 a C42.

7.4      Jiná ustanovení

• Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Proudnice se smí dotýkat země.

• Tretry jsou povoleny. Délka hřebů je max 10mm.

• Délka přípravy družstva na základně, dle počtu přihlášených družstev - min. 4 minuty, max. 5 minut. Čas bude upřesněn při nástupu. Limit pro dokončení útoku je u mužů 60 s.

 • Připravenost základny před startem signalizuje rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího.
 • Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).
 • Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích i pořadatele, nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nezbytně nutnou.
 • Dojde-li k pádu nářadí na základně po jejím uzavření (od počátku povelu „Na místa, připravte se!“) nebo po vypršení časového limitu pro přípravu základny, bude pokus přesto odstartován.
 • Dráha pro útok musí mít po celé délce minimální šířku 10m.

7.5      Půjčování závodníků

Za soutěžní družstvo smí startovat pouze jeden půjčený závodník.

Družstvo si může půjčit jiného závodníka pouze z kompletního družstva. Tento kompletní tým může půjčit pouze jednoho závodníka. Tutoskutečnost oznámí družstvo zapisovateli (pořadateli) a rozhodčímu disciplíny vyplněním příslušného formuláře, přihlášky.

• Kategorie muži a ženy jsou z hlediska půjčování oddělené (pokud žena běží za tým v kategorii MUŽI, nejedná se o půjčování dle pravidel ŠHL)

• Pro všechny soutěžící - kategorie MUŽI A ŽENY - platí, že na jedné soutěži může závodník běžet max. 2x.

• Pravidlo o půjčování platí i v případě konání soutěže ŠHL s jinou ligou (Západočeská, Jihočeská, Podboubínská) - družstvo si může půjčit jednoho závodníka pouze z kompletního družstva z druhé ligy.

 • Vypůjčený závodník bude jednoznačně odlišen od ostatních členů družstva - barvou dresu (závodník musí startovat v dresu svého mateřského týmu).

• Pokud bude zjištěno porušení výše uvedených pravidel, budou body odebrány získané body týmu, který si v rozporu z pravidly startující vypůjčil i týmu nebo týmům z kterých tento (tito) závodníci byli.

družstvo se během jednoho ročníku ŠHL může max. 4x omluvit z nástupů (před nebo po soutěži). Toto oznámí některému členu rady ŠHL.

8.      Měření času

 • Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
 • Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila s přesností na setiny sekundy.
 • Časomíra musí být opatřena viditelnou světelnou tabulí s viditelným časem a místěna na dobře viditelném místě.
 • Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny.
 • Při selhání časomíry je povinností pořadatele zajistit opravu nebo náhradní časomíru a její zprovoznění do 30 minut. Pokud tato podmínka nebude dodržena, závod bude doměřen

stopkami a o započtení výsledků do bodování ŠHL rozhodne rada ŠHL po ukončení soutěže a oznámí rozhodnutí na závěrečném nástupu.

 • Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinací obou způsobů).
 • „Tvrdost“ sklopných terčů musí odpovídat stanovenému limitu - měřící přístroj je dodán radou ŠHL.


  9.    
  Startování
 • Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
 • Startování musí být prováděno startovací pistolí. Před začátkem soutěže bude za přítomnosti členů rady ŠHL proveden zkušební start ohledně kontroly časomíry a startovací pistole.
 • Startér musí mít možnost vystřelit dva výstřely bez přebíjení.
 • Startér a rozhodčí (kontrolující sací vedení během útoku) nesmí být jedna osoba.
 • Doporučeno je zajištění startování do mikrofonu, při povelech rozhodčího musí zajistit klid (hudba, komentář atd.)

• Hlavní rozhodčí, startér a pomocný startér nesmí soutěžit v kategorii, kterou rozhoduje nebo startuje.

• Start se povoluje nízký i vysoký.

• Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení.

Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu.

Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a start se opakuje.

Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný start.

Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být napomenut.

Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.

 

10.    Hodnocení jednotlivých soutěží

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ŠHL takto:

Umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Body muži

20

17

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Body ženy

10

8

6

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Body děti

10

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

• Za další místa 1 bod (u mužů při útoku na sklopky je stanoven limit pro přidělení 1 bodu na 40s u žen 60s), při neplatném pokusu a diskvalifikaci se bod neuděluje.

Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům vyšší možný počet bodů za dosažené umístění.

 • Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku uděluje Rada ŠHL). Družstva na 1. - 14. místě se účastní nástupu minimálně v počtu tří členů,vjednotné ústroji (dres, tričko,bunda apod.). Za nedodržení jednotné ústroje na nástupu bude družstvo potrestáno odebráním bodů z dané soutěže. Všichni tři při předání ceny vystoupí, u týmů, které získají jeden bod, se nástupu účastní minimálně jeden člen týmu.
 • Pokud družstvo opustí nástupový tvar v průběhu nástupu, bude to hodnoceno jako nesportovní chování a družstvu budou odebrány body z dané soutěže.


 • 11.      Celkové vyhodnocení Šumavské hasičské Ligy v PÚ

Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ŠHL ihned po skončení poslední soutěže.

• Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění, součet časů ze společných soutěží, los.

12.      Práva a povinnosti Rady Šumavské hasičské Ligy 12.1. Práva

• Vyžadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo nezapočítat výsledky do pořadí ŠHL.

• Rozhodovat o podaném protestu, opakovaném startu.

12.2 Povinnosti

• Překontrolovat správnost výsledkové listiny na každé soutěži.

• Po nástupu při zahájení soutěže proběhne vždy porada rady ŠHL a rozhodčích. Jedná se zejména o způsob startování, včasnou kontrolu připraveného materiálu ze strany rozhodčích, uzavření základny apod.

Dozorovat dodržování pravidel ohledně nástupu družstev a ústroje. V případě porušení pravidel bude družstvo o této skutečnosti informováno ihned po nástupu.

13.    Podmínky pro pořadatele soutěže

• Zajistit před termínem soutěže umístění pozvánky na internetových stránkách ligy.

• POZVÁNKA MUSÍ OBSAHOVAT: datum a místo konání soutěže, způsob určení start. pořadí, začátek a konec přijímání přihlášek, čas nástupu, jaké terče budou na soutěži použity,ligy do kterých je soutěž započítávána a podle kterých pravidel soutěž proběhne, podrobnosti k jednotlivým kategoriím a místní úpravy pravidel.

• Pořadatel je povinen si zajistit stopky a časomíru.

• Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.

• Dodržet rozměry dráhy (šířka 10m), terče , nádrže na vodu a jejich správné rozmístění a vyznačení dle pravidel požárního sportu (viz. Příloha 1). Káď se během útoku na sklopky nedoplňuje. Základna musí mít nekluzký povrch, výšku 10cm a po stranách bez otvorů. Minimálně 1 metr kolem základny musí být nekluzký povrch.

• Zajistit regulérní a rovné podmínky po celou dobu soutěže pro všechna družstva, zvláště terén kolem základny. Zajistit prostor poblíž základny pro dopravu nářadí a přípravu minimálně dvou týmů připravujících se na útok.

• Při případných problémech s přípravou soutěže včas informovat Radu ŠHL.

• Vyznačit na soutěžní dráze 18-ti metrové úseky měřené od čáry stříkání značkami schválenými Radou ŠHL a tyto značky zajistit pro konání soutěže. Jiné značky než značky vyznačené pořadatelem nejsou na dráze přípustné. Značky nesmí mít kluzký povrch, nepřipouští se rošty.

 • Vyznačit místo pro měření délky hadic a délku hadice měřit po skončení soutěžního pokusu
 • Provést technickou přejímku materiálu u družstev připravujících se na start. Tato technická přejímka se musí provádět na místě k tomu určeném (mimo prostor soutěžní trati a základny), odkud si družstvo bude moci zkontrolovaný materiál přenést na pokyn rozhodčího k základně.
 • Kontrola během technické přejímky musí zahrnovat: v šířku hadic

v rozdělovač - funkčnost uzávěrů

v savice - délka, délka náběhu šroubení, počet závitů

v koš - funkčnost zpětné klapky, počet závitů, velikost ok v mřížce

v stroj - funkčnost uzávěrů, umístění ovládání plynu, zpětná klapka, držáky savic

• Dodržet pravidla o organizaci soutěže (viz. 5. Organizace soutěže)

• Rada ŠHL doporučuje v přestávce před vyhlášením výsledků zajistit finále nejlepších 5-ti družstev kategorie muži. Pořadatel má právo k těmto nominovat libovolné šesté družstvo a určit délku dráhy („3B nebo 2B“).

• Každý pořadatel zaplatí v hotovosti na schůzce pořadatelů částku za pořádání soutěže odsouhlasenou radou ŠHL. Získaná finanční částka, včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové vyhodnocení ŠHL. V případě nekonání soutěže tato částka propadá ŠHL v plné výši.

• Pořadatel je povinen ocenit prvních 10 družstev mužů a prvních 5 družstev žen věcnými cenami. Soutěžním družstvům umístěným na 1.- 3. místě, musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže „ŠUMAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - DUDÁK CUP“a příslušný ročník, k němuž může být připojeno další jméno soutěže).

Zaslat výsledkové listiny nejdéle do 24 hodin od ukončení soutěže na vysledky@sumhasliga.cz v elektronické podobě výhradně pomocí této tabulky: http://www.firesport.eu/dokument/vysledkv FireSport.xls

Pokud budou výsledky zaslány v jiné formě, než je tato tabulka, nebo nebude dodržen termín zaslání výsledků, tak se pořadatel vystavuje riziku odebrání vratné finanční kauce!

• Zajistit instalaci reklam případných sponzorů ŠHL (celého ročníku) na dobře viditelném místě a zároveň uveřejnění jejich jmen na pozvánkách.

• Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže (ŠUMAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - DUDÁK CUP), vlastní název soutěže (Pohár... Memoriál... apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění.

• Zajistit rozhodčí, startéra a pomocného startéra.

Zajistit natočení soutěže videokamerou a nahrát na stránky Firesport/ŠHL. Termín nahrání na stránky Firesport je maximálně do třech dnů od konání soutěže.

Doporučení rady ŠHL - před zahajovacím nástupem pouštět státní hymnu.

• Pořadatel je povinen pro dobu konání soutěže zajistit zdravotnickou službu (první pomoc).

14.      Pojištění soutěže

• Protože použití přetlakového ventilu je dobrovolné, doporučujeme pořadatelům soutěží napsat do propozic, že soutěž není pojištěna na zranění způsobené nepoužitím přetlakového ventilu během útoku.